اهداف کنفرانس

بررسي و آشنايي در زمینه مهندسی برق

بررسي و بهبود فناوري 

بررسي استانداردها و بهينه سازي

توسعه و ترویج دانش مهندسی برق

معرفی آخرین دستاورده و تجربیات پژوهشی و کاربردی در زمینه های مختلف مهندسی برق

فراهم سازی زمینه تبادل اطلاعات بین دانشجويان، اساتید دانشگاهی، مدیران صنایع و سازمانهای اجرایی

جلب نظر سیاست گذاران عالی و مدیران ارشد دولتی و خصوصی نسبت به روشها و فرایندهای بهبود و افزایش کارایی

حامیان علمي و رسانه اي
سايت هاي مرتبط
آمار بازدید كنندگان