محورهای کنفرانس

قدرت، الکترونیک، مخابرات، کنترل و ابزار دقیق، مهندسی پزشکی، مکاترونیک، بهینه سازی مصرف انرژی، انرژی های نو و تجدیدپذیر، اقتصاد برق، برق و توسعه

و سایر موضوعات مرتبط با مهندسی برق

حامیان علمي و رسانه اي
سايت هاي مرتبط
آمار بازدید كنندگان